SYSTEM OCENIANIA

§ 37.

ZASADY OGÓLNE

1. Uczeń podlega ocenie z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Zasadami Oceniania. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomów i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianiu podlegają:

   1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
   2. zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających te postawę.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

6. Szczegółowe warunki, sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ZST określone są również w WZO.

7. Użyte w dokumencie nazwy określają:

   1. ocena śródroczna, potocznie semestralna – ocena umiejętności i wiadomości wystawiana w połowie roku szkolnego,
   2. ocena roczna – ocena obejmująca umiejętności i wiadomości wystawiana na koniec roku szkolnego,
   3. uczeń przyjęty warunkowo – uczeń przyjęty do szkoły poza obowiązującym w ZST systemem rekrutacji, np. w wyniku przeniesienia z innej szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

8. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.


§ 38.

OCENIANIE W NAUCZANIU MODUŁOWYM

1. Zasady oceniania:

Każda jednostka modułowa kończy się oceną, jeżeli jednostka modułowa nie jest zakończona w danym roku szkolnym – wystawiana jest ocena końcowa ze zrealizowanej części jednostki.

2. Na świadectwach promocyjnych wpisywane są oceny z modułów zrealizowanych w danym roku szkolnym:

   1. jeżeli wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w  skład modułu
   2. jeżeli nie wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich zakończonych jednostek modułowych oraz, w przypadku jednostek niezakończonych , ze zrealizowanej części jednostki
   3. średnia ważona obliczana jest proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej według następującego wzoru:

O1*W1 + O2*W2 + ..... + On*Wn

W1 + W2 + ..... + Wn

gdzie Oi – ocena z jednostki modułowej, Wi – liczba godzin przeznaczona na realizację jednostki modułowej lub waga oceny.
Wyniki należy zaokrąglić do liczby całkowitej. Przy zaokrąglaniu stosuje się następującą tabelę:

2,00 – 2,49

Dopuszczający

2,50 – 3,49

Dostateczny

3,50 – 4,49

Dobry

4,50 – 5,49

Bardzo dobry

5,50 – 6,00

Celujący

3. Na świadectwie końcowym wpisywane są oceny z modułów

4. Nauczyciel uczący w systemie modułowym stosuje ogólne zasady zawarte w WZO

5. Aby uczeń mógł być klasyfikowany pozytywnie z modułu, musi być sklasyfikowany pozytywnie ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład

6. Uczeń niesklasyfikowany z jednostki modułowej (modułu) podlega procedurze egzaminów klasyfikacyjnych

7. Uczeń który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczna z jednoski modułowej, podlega procedurze egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, przy czym egzaminem poprawkowym objęte są niezliczone jednostki modułowe

8. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej zakończonej w ciągu roku szkolnego, jest zobowiązany zaliczyć jednostkę modułową najpóźniej na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego

9. Jeżeli dana jednostka jest prowadzona przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena z jednostki modułowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego nauczyciela.


§ 39.

CELE SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Ogólne:

   1. Wspieranie kariery ucznia.
   2. Gromadzenie informacji, rozpoznawanie i upowszechnianie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych dla rzetelnego wnioskowania o jego osiągnięciach.
   3. Spowodowanie świadomego udziału wszystkich zainteresowanych w procesie nauczania.
   4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej dla podniesienia efektów nauczania.

2. Szczegółowe:

   1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
   2. Ukierunkowanie jego dalszej samodzielnej pracy.
   3. Wdrożenie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
   4. Ukształtowanie jego umiejętności, wyboru, wartości pożądanych społecznie i kierowania się nimi we własnym działaniu.
   5. Nabywanie przez ucznia umiejętności rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych.
   6. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom – informacji o poziomie osiągania założonych celów dydaktyczno – wychowawczych.
   7. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) i środowiskiem lokalnym, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznawanych potrzeb.
   8. Formułowanie oceny.

§ 40.

OGÓLNE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

   1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
   2. Śródroczne (semestralne), roczne i bieżące (cząstkowe) ocenianie.

a) z przedmiotów według skali procentowo – cyfrowej w formach przyjętych przez szkołę,

b) zachowania: według kryteriów skali słownej,

c) przeprowadzanie egzaminów: klasyfikacyjnych i poprawkowych,

d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i/lub semestru i warunków ich przeprowadzania.

   1. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i/lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   2. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu.

 § 41.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

1. Skala oceniania:

1. Przyjmuje się następującą skalę ocen semestralnych i rocznych z przedmiotów:

       • celujący (6)
       • bardzo dobry (5)
       • dobry (4)
       • dostateczny (3)
       • dopuszczający (2)
       • niedostateczny (1)

2. Ocenę semestralną śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, oceną roczną na podstawie oceny śródrocznej semestralnej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.

3. Oceny cząstkowe z prac pisemnych mogą być wyrażane w zależności od ilości zdobytych punktów liczonych procentowo. Skale procentowe są ustalane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zapisane w przedmiotowym systemie oceniania.

4. Dopuszcza się stawianie przy ocenach cząstkowych „+”, „-”. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń, który nieznacznie przekroczył wymagania na daną ocenę, ocenę z minusem otrzymuje uczeń, który wykazał nieznaczne braki w wymaganiach na daną ocenę.

5. Praca ucznia na zajęciach może być premiowana umownym zapisem graficznym w dzienniku lekcyjnym(+/-), który może wpływać na ocenę przedmiotową.

6. Ocenę ze sprawdzianów (prac klasowych) należy wpisywać kolorem czerwonym.

7. Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej) na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu.

8. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu.

2. Forma i częstotliwość oceniania.

1. Nauczyciel może stosować następujące narzędzia pomiaru dydaktycznego:

      1. odpowiedź na lekcji,
      2. kartkówka (krótka forma wypowiedzi pisemnej – maksymalnie 15 minut, obejmująca materiał maksymalnie z trzech ostatnich tematów,
      3. sprawdzian (praca klasowa) – zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem z wpisem w dzienniku lekcyjnym, sprawdzenie wiadomości i umiejętności z czterech i więcej ostatnich tematów. W sytuacji niemożliwości przeprowadzenia sprawdzianu (pracy klasowej) w terminie ustalonym wcześniej, praca ta może być przeprowadzona na najbliższej lekcji po zapowiedzianym terminie,
      4. praca na lekcji (aktywność),
      5. praca domowa,
      6. opracowania, referaty,
      7. nauczyciele mają prawo określania innych (nie wymienionych powyżej) form uzyskania oceny wynikających ze specyfikacji przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne…),
      8. uczeń w uzasadnionym przypadku ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności,
      9. zasady uzupełniania ocen z zaległych prac reguluje przedmiotowy system oceniania danego przedmiotu.
      10. ilość prac kontrolnych (sprawdzianów, testów, prac klasowych) z co najmniej 4 tematów nie może przekraczać trzech w tygodniu, a w dniu nie więcej jak dwa.

3. Minimalna liczba ocen bieżących (cząstkowych), z których wystawia się śródroczną (semestralną) i roczną ocenę nie może być mniejsza niż 3 oceny.

4. Nie przewiduje się możliwości zaliczania semestralnego, końcoworocznego wymaganego planem nauczania treści materiału.

5. Dopuszczalną liczbę nieprzygotowania ucznia do zajęć, która nie skutkuję oceną niedostateczną w semestrze ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Swoje nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł odnotować w dzienniku lekcyjnym np. „-„. Wykryty w czasie lekcji przez nauczyciela fakt nieprzygotowania ucznia jest jednoznaczny z wpisem cząstkowej oceny niedostatecznej.


§ 42.

KRYTERIA OCEN (STOPNI) Z PRZEDMIOTÓW:

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. posiada wiedz i umiejętności na poziomie wykraczającym poza program podstawowy nauczania danego zajęcia edukacyjnego w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej szkoły,
   3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował podstawowy zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie na poziomie dopełniającym,
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował podstawowy zakres wiadomości określonych programem w danej klasie na poziomie rozszerzającym
   2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie dostatecznym,
   2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1. opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie na poziomie koniecznym,
   2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla danego zajęcia edukacyjnego w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
   2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 § 43.

KRYTERIA OCEN (STOPNI) ZACHOWANIA:

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża opinie szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, jego kulturze osobistej oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. Uwzględnia ona w szczególności:

   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
   3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
   4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
   5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
   6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
   7. okazywanie szacunku innym osobom;
   8. schludny strój;
   9. poszanowanie mienia szkoły i cudzej własności;
   10. zakaz używania wszystkich funkcji telefonów komórkowych i urządzeń nagrywających (np. dyktafonów) w czasie zajęć lekcyjnych.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali:

   1. wzorowe
   2. bardzo dobre
   3. dobre
   4. poprawne
   5. nieodpowiednie
   6. naganne

3. Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ustala następujące kryteria oceniania:

   1. aktywność społeczną;
   2. frekwencja;
   3. szacunek dla nauczycieli i pracowników szkoły;
   4. szacunek dla społeczności uczniowskiej;
   5. kultura osobista;
   6. poszanowanie mienia.

4. Za kryterium oceny zachowania przyjmuje się następująca skalę punktową:

   1. wzorowa: 5,14-6,0
   2. bardzo dobra: 4,31-5,13
   3. dobra: 3,48-4,30
   4. poprawna: 2,65-3,47
   5. nieodpowiednia: 1,81-2,64
   6. naganna: poniżej 1,81

5. Szczegółowe kryteria systemu oceniania zachowania:

1. Ocenę z zachowania oblicza wychowawca klasy uwzględniając oceny proponowane przez różne podmioty szkolne w proporcjach:

        • wychowawca – 50%
        • uczeń oceniany- 20%
        • nauczyciele uczący ucznia – 20%
        • klasa -10%

2. Dopuszcza się możliwość wpływu na ocenę przez innych nauczycieli i pracowników szkoły, wówczas wpływ wychowawcy na ocenę wynosi 40%, a innych nauczycieli i pracowników szkoły 10%

3. Skala punktowa wynosi od 1 (najniższa ocena) do 6 (najwyższa ocena)

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy w ciągu dwóch tygodni od momentu przybycia do szkoły po nieobecności spowodowanej chorobą lub przyczynami losowymi usprawiedliwienia. Próby usprawiedliwienia po tym terminie nie będą uwzględniane przez wychowawcę.

8. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. Zwraca się z prośbą do wychowawcy o kolejne przeanalizowanie jego postawy, działań i sytuacji wychowawczej. Wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły może ustalić ocenę wyższą


§ 44.

ZASADA OTWARTOŚCI

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

   1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
   2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
   3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Powyższe informacje nauczyciele przekazują:

   1. uczniom – na zajęciach lekcyjnych, odnotowując zaistniały fakt w elektronicznym dzienniku lekcyjnym w rubryce: „Temat zajęć edukacyjnych” we wrześniu w nowym roku szkolnym;
   2. rodzicom (prawnym opiekunom) – za pośrednictwem wychowawców klas na pierwszych zebraniach klasowych w danym roku szkolnym – podpis rodzica (prawnego opiekuna) na przygotowanym i przechowywanym przez wychowawcę w teczce wychowawcy druku; potwierdzający zapoznanie się rodzica (prawnego opiekuna) ze Statutem Szkoły, WZO i przedmiotowymi systemami oceniania.

4. Nieobecność rodzica na wywiadówce i brak podpisu na druku nie zwalnia go i jego dziecka (ucznia) od respektowania zasad Statutu Szkoły, WZO i przedmiotowych systemów oceniania. Rodzic (prawny opiekun) ma możliwość zapoznania się z powyższą dokumentacją szkolną znajdującą się w bibliotece szkolnej.

5. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność.

   1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), są one dostępne do wglądu w elektronicznym dzienniku.
   2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
   3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
   4. Pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do ostatniego dnia zajęć szkolnych danego roku szkolnego.

§ 45.

ZASADA PRZEKAZU INFORMACJI RODZICOM (PRAWNYM OPIEKUNOM)

1. Wychowawca lub nauczyciel przekazuje informacje rodzicom (prawnym opiekunom) o osiągnięciach dydaktyczno-wychowawczych ucznia poprzez:

   1. w czasie szkolnych, klasowych zebrań
   2. podczas rozmowy indywidualnej
   3. rozmowę telefoniczną
   4. droga pocztową
   5. droga elektroniczną, jeżeli została zaakceptowana przez rodzica (prawnego opiekuna ucznia).

§ 46.

ZASADA PODMIOTOWOŚCI I INDYWIDUALIZACJI

1. Dostosowanie stopnia trudności treści, umiejętności podlegających ocenie do możliwości indywidualnych ucznia

   1. Nauczyciele dostosowują poziom sprawdzanej wiedzy i umiejętności do możliwości indywidualnych ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
   2. U ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego należy w miarę możliwości dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia na podstawie jego orzeczenia.
   3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
   4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
   5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz 329) z późn. zmianami zwalnia ucznia z wada słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust.2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

5. Jeżeli w wyniku przejścia ucznia do innego zespołu klasowego uczeń nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych przewidzianych planem nauczania, wówczas ma obowiązek uzyskania oceny z treści, wiadomości, umiejętności danego zajęcia edukacyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.


 § 47.

ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

1. Klasyfikacja śródroczna (semestralna) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych szkolnym planem nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

   1. Klasyfikację śródroczną (semestralną) uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Pierwszy semestr nauki kończy się w ostatnim dniu grudnia, czyli 31 grudnia. (Dyrektor we wrześniu informuje nauczycieli o dokładnym ostatecznym terminie wystawienia ocen).

2. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 41, § 42, § 43.

   1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i wychowawcę a ten z kolei jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
   2. Nauczyciel danego przedmiotu wpisuje w dzienniku elektronicznym przewidywaną ocenę roczną. Wpis ten jest jednocześnie przekazem informacji od nauczyciela do wychowawcy o przewidywanych ocenach. Przewidywana ocena nie musi być oceną ostateczną. Ocena ostateczna może być wyższa, niższa lub taka sama jak ocena przewidywana, jednak zmiana ta może obejmować różnicę co najwyżej jednej oceny (stopnia).
   3. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na spotkaniu z nimi (wywiadówce), które odbywa się na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
   4. Obecność rodzica (prawnego opiekuna) na wywiadówce potwierdzona własnoręcznym podpisem jest jednocześnie przyjęciem do wiadomości przewidywanych ocen rocznych ucznia. Fakt ten odnotowuje się na druku w teczce wychowawcy klasy. Nieobecność rodzica (prawnego opiekuna) na zebraniu i brak jego podpisu potwierdzającego przyjęcie do wiadomości propozycji ocen nie obliguje wychowawcy do innych form powiadamiania rodzica o przewidywanych ocenach.
   5. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne powinny być ustalone i wpisane do dziennika lekcyjnego nie później niż na 2 dni robocze przed ustalonym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

   1. Przewiduje się możliwość poprawy oceny śródrocznej (semestralnej). Możliwość, formę i zakres oraz termin poprawy ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu.

4. Śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych praktyk zawodowych ustala:

   1. W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu;
   2. W pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu;

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8. Informacja o przewidywanej ocenie nagannej zachowania przedstawiana jest rodzicom ucznia w czasie spotkania wychowawcy z rodzicami wg § 47 ust.2.

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w WZO nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

11. Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną


 § 48.

KLASYFIKOWANIE I KRYTERIA OCENIANIA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKA ZAWODU

1. Kryteria oceniania

Propozycję oceny praktyki zawodowej z ewentualnym uzasadnieniem i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki w dzienniczku praktyk z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z ewentualnym uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.
Proponowane oceny z praktyk zawodowych wystawione są przez kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych w „protokole kontrolnym praktyki zawodowej” po analizie przeprowadzonej przez komisję zawodową powołaną przez kierownika szkolenia praktycznego zgodnie z przyjętymi przez radę pedagogiczną szkolnym WZO.
Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi.

2. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecność jest:

   1. zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk
   2. informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę
   3. informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę
   4. dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego.

3. Niezaliczenie praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:

   1. niestawienia się w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
   2. nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia)
   3. nieustalenie z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć
   4. samowolnej zmiany miejsca odbywania praktyki
   5. braku wymaganej dokumentacji praktyki
   6. braku przeszkolenia w zakresie zasad BHP
   7. złamania dyscypliny
   8. nie podporządkowania się przepisom organizacyjno –porządkowym zakładu pracy
   9. uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy, w której odbywana jest praktyka
   10. niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
   11. niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk

Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej

4. Uczeń prowadzi zeszyt z praktyki zawodowej, odnotowując w nim wykonane zadania oraz dodatkowo uzyskane wiadomości i inne ważne informacje. Zeszyt ten przedkłada opiekunowi praktyki w zakładzie, uzyskując w nim pisemną akceptację oraz oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego – w terminie 7 dni po ukończeniu praktyki.

5. Zaliczenie praktyki powinno być potwierdzone w zeszycie praktyk. Ocena winna uwzględniać następujące kryteria:

- dyscyplinę,
- samodzielność pracy,
- jakość wykonanej pracy,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Ocena ostateczna z praktyki zawodowej jest wystawiana przez kierownika szkolenia praktycznego na odrębnym zbiorczym protokole i przedstawianym wychowawcy klasy w celu dokonania odpowiednich wpisów do arkuszy ocen.

7. Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) w odpowiednim dla kierunku zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Dyrekcji szkoły w ściśle określonym terminie i uzyskania zgody Dyrekcji Szkoły


§ 49.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

   1. Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki.
   2. Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
   3. Zdaje również uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej zgodnie z §53 ust 1.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 49, ust. 3., pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3. pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Uczeń przystępujący do praktycznej części egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego powinien wykazać się znajomością teoretyczna wykonywanych ćwiczeń.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego.

   1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), lecz nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć szkolnych w przypadku klasyfikacji śródrocznej i do 31 sierpnia danego roku szkolnego w przypadku klasyfikacji rocznej.
   2.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Usprawiedliwienie w formie pisemnej pełnoletni uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia niepełnoletniego dostarcza do sekretariatu szkoły w ciągu trzech dni wliczając dzień egzaminu jako pierwszy.

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 3.pkt 1 oraz dla pozostałych uczniów z wyłączeniem ust.3.pkt 2., przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 3.pkt 2., przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

   1. W skład komisji wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
     2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3.pkt 2 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – za pośrednictwem ucznia – liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji,
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Dla uczniów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, niesklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej (semestralnej) lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna, śródroczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniami - § 50 i § 51.

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 53 ust 2.


 § 50.

SPRAWDZIAN WIADOMOSĆI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA W ZWIAZKU Z ZASTRZEŻENIAMI WOBEC ZASTOSOWANYCH PROCEDUR USTALANIA OCEN KOŃCOWO-ROCZNYCH

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

   1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza się sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2. Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. W skład komisji wchodzą:

1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
    3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

    1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
    2. wychowawca klasy,
    3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4. pedagog,
    5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
    6. przedstawiciel rady rodziców.

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3. pkt 1b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa niż od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. skład komisji,
    2. termin sprawdzianu,
    3. zadania (pytania) sprawdzające,
    4. wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

    1. skład komisji,
    2. termin posiedzenia komisji,
    3. wynik głosowania,    
    4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.


§ 51.

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego na określony dzień ostatniego tygodnia ferii letnich wyznacza dyrektor szkoły.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału pracy w komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

   1. skład komisji;
   2. termin egzaminu poprawkowego;
   3. pytania egzaminacyjne;
   4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;
   5. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie oraz uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.


 § 52.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I KAR

1. Nagrody i wyróżnienia

Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.
Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, organów Rady Samorządu
Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Ustala się następujące rodzaje nagród:

    • pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
    • pochwała dyrektora w obecności społeczności szkolnej,
    • dyplom,
    • wpis do złotej księgi (dla uczniów kończących szkołę, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania minimum 4,0 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre)
    • Tytuł Prymusa Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance (otrzymuje uczeń po zakończeniu ostatniej klasy przewidzianej programem kształcenia, który uzyskał najwyższą średnią ocen z wszystkich lat nauki).

W miarę posiadanych środków finansowych ustala się następujące rodzaje nagród; bezpłatną wycieczkę wyróżniających się uczniów, nagrody rzeczowe, nagrody finansowe.
Nagrody finansowane mogą być: z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców, sponsorów.

2. Kary

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wynikających ze Statutu Zespołu, także niewłaściwą postawę etyczno-moralną poza Zespołem uczeń może otrzymać następujące kary:

    • upomnienie nauczyciela,
    • upomnienie wychowawcy,
    • naganę wychowawcy,
    • naganę dyrektora w obecności społeczności klasowej lub/i szkolnej lub/i rodzica (prawnego opiekuna) i wychowawcy lub/i rodziców na spotkaniu z wychowawcą,
    • zakazu udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.

2. Skreślenie ucznia z listy może być dokonane w formie decyzji administracyjnej przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego w następujących przypadkach:

    • przerwanie nauki przez ucznia,
    • notorycznego, nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lekcyjnych (w przypadkach gdy zostaną wyczerpane inne środki oddziaływań wychowawczych),
    • stwierdzenia i udowodnienia kradzieży,
    • stwierdzenia i udowodnienia, że uczeń na terenie szkoły lub imprezach organizowanych przez szkołę był w stanie nietrzeźwym,
    • stwierdzenia i udowodnienia wybryków chuligańskich, świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad kimkolwiek ze społeczności szkolnej lub naruszenia jego godności,
    • zażywania i rozprowadzania środków odurzających bez względu na miejsce tego procederu,
    • nieprzestrzegania zasad życia społecznego
    • wejścia w kolizję z prawem
    • naruszania postanowień Statutu Szkoły
    • demoralizacji innych uczniów
    • gdy uczeń stanowi zagrożenie dla uczniów i pracowników szkoły

3. Decyzja o skreśleniu ucznia musi być dostarczona uczniowi (jeśli ma ukończone 18 lat) lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) w formie pisemnej i dostarczenie musi być udokumentowane.

4. W przypadku uczniów niepełnoletnich za zachowania niepożądane, o których mowa w § 52, ust.2, pkt 2 WZO, uczeń może być skreślony z listy uczniów Zespołu Szkół Technicznych i przeniesiony do innej szkoły, o fakcie tym dyrektor informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów).

5. Decyzja o skreśleniu ucznia musi zawierać uzasadnienie i informację o możliwości odwołania się do Kuratora Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora ZST w terminie 14 dni od jej doręczenia.

6. Przy wymierzaniu kar obowiązuje zasada gradacji, z wyjątkiem wykroczeń, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu ucznia lub innych osób.

3. Uczniowi oraz jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania od otrzymanej kary do dyrektora Zespołu lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dat jej otrzymania.


§ 53.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

1. Na pisemny wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na pisemny wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia spotkania z rodzicami (wywiadówki) zgodnie z §49 ust.1. pkt 1-8, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

   1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu poprawkowego zostały naruszone. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynos pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

   1. Wykaz nazwisk uczniów, o których mowa w § 53 ust. 1. i 3. przekazuje do sekretariatu szkoły po radzie analitycznej wychowawca w/w uczniów.
   2. Informacji o terminach egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych uczniowie zasięgają w sekretariacie szkoły.

4. Sprawdzian weryfikacyjny:

   1. Uczeń ma prawo do weryfikacji oceny proponowanej jeżeli uznaje, że jego wiadomości i umiejętności nie znajdują potwierdzenia w przewidywanej przedmiotowej ocenie rocznej. W tej sytuacji uczeń składa w ciągu trzech dni od momentu spotkania z rodzicami zgodnie z § 47. ust. 2. pkt 1-3 pisemny wniosek przeprowadzenie sprawdzianu weryfikacyjnego. Wniosek ten złożony jest do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
   2. Sprawdzian weryfikacyjny przeprowadzany jest przez nauczyciela danego przedmiotu w trzecim tygodniu i kolejnym poniedziałku przed zakończeniem roku szkolnego.
   3. Formę i zakres sprawdzianu ustala nauczyciel przedmiotu.
   4. W przypadku uzyskania oceny weryfikacyjnej niższej uczeń pozostaje przy ocenie przewidywanej.

§ 54.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY

1. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o którym mowa w ust. 1., uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.

3. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii a nie wlicza się ocen z innych zajęć nieobowiązkowych.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1., nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 47 ust. 7. i 8.


§ 55.

AKCEPTACJA I ZATWIERDZENIE WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE PRZEZ UCZNIÓW, RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) I NAUCZYCIELI

1. Zatwierdzenia dokumentu dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez głosowanie zwykłą większością głosów. Akceptacji dokumentu dokonuje Rada Rodziców i Prezydium Rady Samorządu Uczniowskiego.

2. Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania polega na powołaniu zespołu składającego się z przedstawicieli: Rady Pedagogicznej, uczniów, Rady Rodziców, którego celem jest dokonywanie analizy WZO oraz przeprowadzanie ankiet, wywiadów sondaży mających na celu ciągłe udoskonalanie WZO ze względu na zmieniający się system prawa oświatowego oraz potrzeby społeczności szkolnej.


 § 56.

AKCEPTACJA, ZATWIERDZENIE I ZMIANY STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE

1. Propozycje zmian (korekt) w Statucie związane z nowymi potrzebami społeczności szkolnej i zmieniającym się systemem prawa oświatowego przedstawia Radzie Pedagogicznej działająca w szkole Komisja Statutowa.

2. Rada Pedagogiczna zatwierdza zmiany poprzez głosowanie zwykłą większością głosów i zapoznaje z tymi zmianami uczniów i Radę Rodziców poprzez opiekuna RSU i Dyrektora Szkoły.


 § 57.

EGZAMINY

1. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu z przygotowania zawodowego i egzaminu z praktycznej nauki zawodu określą odrębne przepisy i regulaminy.

 


§ 58.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z części lub całości zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie przedłożonych dokumentów.

2. Uczeń ubiegający się o długotrwałe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przedłożenia w sekretariacie szkoły podania do dyrektora zawierającego prośbę o zwolnienie podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów), zaświadczenie lekarza – specjalisty.

3. W przypadku częściowego zwolnienia lekarskiego z określonych ćwiczeń fizycznych, nauczyciel opracowuje zestawy ćwiczeń dostosowane do rodzaju schorzenia ucznia.

4. Uczeń korzystający ze zwolnienia lekarskiego ma obowiązek biernego uczestniczenia w zajęciach jako obserwator, jeśli lekcje wychowania fizycznego przypadają w środku dnia szkolnego. Jeżeli lekcje wychowania fizycznego przypadają na pierwszą lub ostatnią lekcję w danym dniu uczeń za zgodą rodziców może w nich nie uczestniczyć.

5. Uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach wychowania fizycznego ze względów zdrowotnych otrzymuje w dzienniku wpis „zwolniony”.

6. Uczeń, który w ciągu całego semestru wykaże się zwolnieniami lekarskimi na okres co najmniej trzech miesięcy, nie otrzymuje oceny z przedmiotu.