Trzcianka, luty 2014 r.

 

 

STATUT

Zespołu Szkół Technicznych
w Trzciance

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917 ,Nr 216, poz:1370 i Nr 235, poz.1618)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)

(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505)

Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z późniejszymi zmianami

(Dz. U. Nr 61, poz. 624)

(Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146, poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)

Korekty zostały wprowadzone uchwałami Rady Pedagogicznej z dnia 21.04.2009r., 26.10.2010r., 08.06.2011r., 05.10.2011r., 24.04.2012r., 18.09.2012r., 13.03.2013r., 30.08.2013r., 25.02.2014r., 31.08.2015r.