PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

Podanie w formacie .docx znajdziesz tutaj.
Podanie w formacie .pdf znajdziesz tutaj.

Poniżej znajduje się wzór podania.

P O D A N I E

o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance w roku szkolnym 2020/2021

Dane o kandydacie:
1. Imię (imiona) i nazwisko: Imię Nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia: Data Miejsce
3. Adres zamieszkania:
4. Ukończone szkoła:
5. Języki obce w szkole podstwowej: Pierwszy Drugi
6. Telefony kontaktowe: Ojciec Matka Kandydat
wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na druku podania
i przetwarzanie ich na potrzeby rekrutacji do ZST (ust. z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U z 2018r. poz.1000)
Podpis
Miejscowość i data:                                                          dnia                 2020r.

                                                  

Do Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
im. Noblistów Polskich w Trzciance
ul.27-go Stycznia 100, 64-980 Trzcianka,
tel. (67) 216 24 68

   Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pierwszej klasy w roku szkolnym 2020/21 zaznaczonej poniżej szkoły funkcjonującej w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance:

 

   Zespół Szkół Technicznych w T-ce jest szkołą pierwszego wyboru
  TAK   NIE

 

L.p. Typ szkoły Zawód/profil Wybór* Uwagi
pierwszy drugi trzeci
1.

Technikum

Technik pojazdów samochodowych
2. Technik informatyk
3. Technik budownictwa
4. Technik elektronik
5. Technik geodeta
6. Technik architektury krajobrazu
7. Technik spedytor
8. Branżowa szkoła
I-go stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych
9. Ślusarz
10. Monter zabudowy i robut wykończeniowych w budownictwie

*w odpowiednim polu (polach) zaznaczyć krzyżykiem

 

Wypełnia komisja rekrutacyjna ZST
L.p. Do niniejszego podania dołączono:   Uwagi
1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po jego otrzymaniu)  
2. wynik egzaminu ósmoklasisty (po jego otrzymaniu)  
3. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie  
4. karta zdrowia ucznia (wraz z kartą szczepień)  
5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie na badania wydaje sekretariat ZST)  
6. podanie o internat (dla chętnych)  
W przypadku gdy kandydat nie dokonał pierwszego wyboru do szkoły w ZST wskazanie szkoły pierwszego wyboru