PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.

Podanie w formacie .docx znajdziesz tutaj.

Poniżej znajduje się wzór podania.

P O D A N I E

o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance w roku szkolnym 2018/2019

Dane o kandydacie:
1. Imię (imiona) i nazwisko: Imię Nazwisko
2. Data i miejsce urodzenia: Data Miejsce
3. Adres zamieszkania:  
4. PESEL:                      
5. Ukończone gimnazjum:  
6. Języki obce w gimnazjum: Pierwszy Drugi
7. Imiona i nazwiska rodziców: Ojciec Matka
8. Miejsce pracy ojca: Nazwa, adres Tel
9. Miejsce pracy matki: Nazwa, adres Tel
10. Telefony kontaktowe: Ojciec Matka Kandydat
wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych na druku podania
i przetwarzanie ich na potrzeby rekrutacji do ZST (ust. z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podpis
Miejscowość i data:                              dnia                 2018r.

                                                  

Do Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
im. Noblistów Polskich w Trzciance
ul.27-go Stycznia 100, 64-980 Trzcianka,
tel. (67) 216 24 68

   Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pierwszej klasy w roku szkolnym 2018/19 zaznaczonej poniżej szkoły funkcjonującej w Zespole Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance:

 

   Zespół Szkół Technicznych w T-ce jest szkołą pierwszego wyboru
  TAK   NIE

 

L.p. Typ szkoły Zawód/profil Wybór* Uwagi
pierwszy drugi trzeci
1.

Technikum

Technik pojazdów samochodowych  
2. Technik informatyk  
3. Technik budownictwa  
4. Technik elektronik  
5. Technik geodeta  
6. Technik architektury krajobrazu  
7. Technik spedytor  
8. Branżowa szkoła
I-go stopnia
Mechanik pojazdów samochodowych
 
9. Ślusarz
10. Monter zabudowy i robut wykończeniowych w budownictwie

*w odpowiednim polu (polach) zaznaczyć krzyżykiem

Informacje dodatkowe (wypełniają Rodzice)

1. Dane o uczniu i rodzinie (rodzeństwo, wiek)  
2.
Stan zdrowia dziecka (ewentualna opieka specjalistyczna, stopień niepełnosprawności)  
    TAK NIE Uwagi
3. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach
z religii
.
 
4. Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach
z wychowania do życia w rodzinie.
 
5. Wyrażam zgodę na wcześniejszy powrót mojego dziecka do domu w przypadku odwołania zajęć lekcyjnych (np.
z powodu nieobecności nauczyciela).
 
6. Wyrażam zgodę na zamieszczanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, materiałach promocyjnych i innych oficjalnych publikatorach szkolnych.  
Podpisy rodziców:  
Wypełnia komisja rekrutacyjna ZST
L.p. Do niniejszego podania dołączono:   Uwagi
1. świadectwo ukończenia gimnazjum (po jego otrzymaniu)  
2. wynik egzaminu gimnazjalnego (po jego otrzymaniu)  
3. 2 zdjęcia (najlepiej w jasnym ubiorze) podpisane na odwrocie  
4. karta zdrowia ucznia (wraz z kartą szczepień)  
5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie na badania wydaje sekretariat ZST)  
6. podanie o internat (dla chętnych)  
W przypadku gdy kandydat nie dokonał pierwszego wyboru do szkoły w ZST wskazanie szkoły pierwszego wyboru